ALLMÄNNA VILLKOR OCH ÖVRIGA REGLER GÄLLANDE GROPEN EXTREME OCH UPPSALARUSET

 • §1. ALLMÄNT

  Dessa allmänna villkor gäller för lopp arrangerade av GrpnX Sverige AB, ”Arrangören”, org.nr 559129-6594. Genomfört köp av startplats till något av våra lopp innebär att du godkänner våra regler och vid var tid gällande Allmänna Villkor. För att delta i vissa av våra lopp och klasser måste du ha uppnått en viss ålder. Eventuell åldersgräns för våra lopp framgår vid anmälan till respektive lopp. För det fall du är yngre än 18 år måste din målsman godkänna anmälan. Om du gör en anmälan till ett lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor och regler. För vissa av våra lopp finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål. Vi reserverar oss för eventuella fel i informationsflödet kring det lopp du har beställt startplats till.
 • §2. PERSONUPPGIFTER

  Genom godkännande av våra Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor kan meddela detta till oss på info@gropenextreme.se eller info@uppsalaruset.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser. När du köper en startplats till något av våra lopp, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer om GrpnX Sverige AB personuppgiftsbehandling här. Vid köp av startplats måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid registreringen. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka startbevis eller meddela aktuell information eller viktiga nyheter. Din e-postadress används till utskick av våra medlemsnyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig från utskicken genom att kontakta oss för respektive lopp på info@gropenextreme.se eller info@uppsalaruset.se.
 • §3. MARKNADSFÖRING

  Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av våra lopp och du samtycker genom ditt deltagande att bilder och filmer från våra lopp kan komma att användas på hemsidor, sociala medier, annonser och trycksaker, utan att du ställer krav om ersättning.
 • §4. BETALNING OCH BOKNINGSBEKRÄFTELSE

  Vår systemleverantör erbjuder betalning med Swish, bankkort/kreditkort och webbfaktura i de allra flesta fallen. När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom. Har du valt faktura som betalmetod, ska fakturan betalas senast på angiven förfallodag. Efter att du har gjort och betalat din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post (kontrollera att du har uppgivit korrekt e-postadress), detta är ditt startbevis. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer.
 • §5. BYTE AV DELTAGARNAMN

  Anmälan till våra lopp är personlig och du får inte låta någon springa loppet i ditt namn. Byte av deltagarnamn kan göras mot en administrativ avgift om 100 kronor. Den som vill byta deltagarnamn på sin startplats behöver själv hitta en ersättare. Notera att det endast är möjligt att byta deltagarnamn fram till och med 10 dagar innan loppet ska äga rum. För att genomföra ett namnbyte eller få mer information om hur namnbytet går till, ber vi dig kontakta oss på info@gropenextreme.se eller info@uppsalaruset.se.
 • §6. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT

  Anmälan är bindande och du har inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften. Har du valt faktura som betalmetod måste fakturan betalas (oavsett om du avser att delta i loppet eller inte). Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det ingår ej försäkring i anmälningsavgiften. Har du skadat dig eller blivit sjuk kan du eventuellt få din startavgift återbetalad från ditt försäkringsbolag. Vi rekommenderar varje deltagare att se över sin olycksfallsförsäkring.
 • §7. ANSVAR

  Deltagande i våra lopp sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp. Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid loppet.
 • §8. INSTÄLLT, FÖRÄNDRAT ELLER FLYTTAT LOPP

  Händelse utom vår kontroll, av hänsyn till löparnas säkerhet och hälsa eller nekat myndighetstillstånd. Vår ambition är naturligtvis att genomföra Loppet på förutbestämd dag och på förutbestämt sätt. Det kan dock uppkomma situationer som medför att Loppet inte kan eller får genomföras som tänkt. Vi förbehåller oss därför rätten att i följande fall ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande; a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse, b) om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet. Notera att vi, utöver vad som anges nedan, inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar av anmälningsavgift eller deltagaravgift eller betala skadestånd eller annan kompensation för det fall vi behöver ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande till följd av någon omständighet enligt punkt a) – c) ovan. -Om Loppet flyttas Om vi behöver flytta datumet för Loppet på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c) ovan har vi rätt att flytta din bokning till det nya datumet för Loppet och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgiften eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss -Om deltagarantal i Loppet reduceras Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c) ovan kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att Beställarens gruppbokning faller utanför aktuell kvot för startplatser till Loppet, förbehåller vi oss rätten att flytta er bokning till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp och Ni har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgifter rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss. -Om Loppet ställs in Om Loppet måste ställas in, till följd av någon omständighet enligt punkt a) - d) ovan, har vi ingen skyldighet att återbetala den anmälningsavgiften. Om Loppet ställs in återbetalas 0 % av deltagaravgifterna. Beställaren ges då möjlighet att flytta sin bokning med tillhörande startplats till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp.
 • §9. SÄRSKILT OM COVID-19

  Inställt, förändrat eller flyttat Lopp på grund av Covid-19 Om Loppets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 är oklart. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra Loppets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang, om vi bedömer att så måste ske för att aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19 ska kunna efterlevas. Notera att vi, utöver vad som anges nedan inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar av anmälningsavgift eller deltagaravgift eller betala skadestånd eller annan kompensation till er för det fall vi behöver ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande för att kunna efterleva aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19. -Om Loppet flyttas Om vi behöver flytta datumet för Loppet på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19, har vi rätt att flytta din bokning till det nya datumet för Loppet och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgifter eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss. -Om deltagarantal i Loppet reduceras Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19 kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att Beställarens gruppbokning faller utanför aktuell kvot för startplatser till Loppet, förbehåller vi oss rätten att flytta er bokning till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp och Ni har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgifter eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss. -Om Loppet ställs in Om Loppet måste ställas in på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19, har vi ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften. Har du frågor kan du kontakta oss på info@gropenextreme.se eller info@uppsalaruset.se.

ÖVRIGA REGLER

 • Deltagaren väljer starttid vid anmälan, förutsatt att startgruppen inte är full. Arrangören har om det behövs rätt att ändra denna starttid.
 • Allt deltagande sker på egen risk. Arrangören frånsäger sig allt ansvar för skador på deltagare och deltagares utrustning. Om en deltagare skadar sig eller sin utrustning/kläder är arrangören ej ansvarig.
 • Deltagare måste följa och får ej avvika från den snitslade tävlingsbanan.
 • Deltagare måste följa hinder och väganvisningar på tävlingsbanan.
 • Deltagare får ej dyka med huvudet först vid något hinder.
 • Vi rekommenderar alla deltagare att vara simkunniga och kunna simma i både djupt och kallt vatten.
 • Alla deltagare måste använda skor. Spikskor är inte tillåtet.
 • Deltagare och publik, får inte vara påverkade av alkohol eller droger.
 • Alla deltagare ska kasta skräp i de avfallskorgar som finns i start- och målområdet.
 • Arrangören ansvarar inte för stöld, brott eller förlust av personlig egendom under loppet.
 • Om deltagaren vill eller måste avbryta tävlingen ska detta meddelas till tävlingssekretariatet.
 • Arrangören kan närsomhelst ändra bandragning (längd och form), hinder (antal och form) eller vattenstationer (antal och placering).
 • Alla deltagare måste följa lokala lagar, uppföra sig ansvarsfullt och respektfullt mot övriga deltagare, publik och arrangör.
 • Alla deltagare är ansvariga att känna till de regler som finns för tävlingen.
 • Har tävlande skadats allvarligt under tävlingen så hjälps alla åt att kontakta arrangören så sjukvårdare kan hjälpa den skadade.
 • Det är inte tillåtet att använda prestationshöjande otillåtna preparat, droger, alkohol under loppet. Tävlingsledningen har rätt att plocka av dig från banan och diskvalificera dig om du upplevs påverkad av otillåtna preparat, alkohol eller droger.
 • I samband med nummerlappsuthämtningen får varje deltagare ett startchip som ska placeras runt den högra ankeln (gäller ej klasserna Mini och Nattruset).
 • Nummerlappen ska fästas synlig på bröstets framsida. Vi har målkameror för att säkerställa tidtagningen i de fall chippet tappats under loppet.
 • Gäller from 2022-11-27